STÁTNÍ PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE

informace • konzultace • semináře • festivaly • publikace • periodika

Kontakt: NIPOS • P.O.Box 12 • Fügnerovo náměstí 1866/5 • 120 21 Praha 2
telefon: 221 507 900 • e-mail: nipos@nipos-mk.cz

English summaryAbout NIPOS


Zpět na úvodní stránku

4 Tanec

60 choreografických etud

Autor: Mlíkovská Jiřina
Praha: NIPOS, 2006, 60 s., brož.

Další popisVíce zde

Choreografické etudy navazují na skripta stejné autorky O choreografii – výklady a etudy.
Většina etud je zaměřena k základům choreografie a končí tématickými úkoly.

Etudy jsou seskupeny podle jejich účelu:

  • I. skupina – pohyby ze života – pohybové intonace, 
  • II. skupina – O stylizaci prostoru, 
  • III. Skupina – Rytmus, metrum, tempo, dynamika

Množství
Skladem

Cena: 90.00 Kč

Loading Aktualizuji košík…

Dítě v tanci

Autoři: Bohumíra Cveklová, Jiří Lössl, fotograf Pavel Jasanský
1. vyd., Praha: NIPOS-ARTAMA, 2013, 143 s. 

Taneční kompozice pro děti a dětí ve fotografii: přehlídky dětského scénického tance v letech 2005 – 2011 

Další popisVíce zde

Publikace široké laické veřejnosti přináší ojedinělým způsobem svědectví o pedagogicko-uměleckém procesu a o interakci mezi pedagogem a dítětem, na jehož konci je jednak hodnotné umělecké dílo, jednak osobitá výpověď mladého člověka – dítěte. Prostřednictvím fotografií Pavla Jasanského, pořízených v letech 2005-2011 na Celostátních přehlídkách dětských skupin scénického tance v Kutné Hoře, jsme se pokusili bez dlouhých slovních komentářů dokumentovat výsledky tohoto pedagogicko-uměleckého procesu.
Kniha vychází u příležitosti 30. celostátní přehlídky Kutná Hora 2013 a dokládá 45 let (1968-2013) tvůrčí interakce mezi pedagogem a dítětem, kterou jsme uvykli nazývat tvořivá taneční výchova. Tvořivá taneční výchova je lety ověřenou výchovnou metodou, jejíž hodnotu podporují i výsledky institucionálního výzkumu NIPOS z let 2003-2007, uvedené v závěru publikace v samostatné kapitole. 

Množství
Skladem

Cena: 100.00 Kč

Loading Aktualizuji košík…

Dopisy o Jarmilách

Autoři: Kurková Libuše, Cveklová Bohumíra, Libuše Kurková, Bohumíra Cveklová
1.vyd., Praha: NIPOS-ARTAMA, 2008, 29, 31 s.: fot.; váz.

Další popisVíce zde

Poutavé vyprávění vzpomínek na své učitelky Jarmilu Jeřábkovou (v případě paní Kurkové) a Jarmilu Kröschlovou (v případě paní Cveklové) z osobní korespondence obou autorek, kterou si navzájem vyměnily při letním pobytu na svých chalupách v roce 2001. Kniha je doplněna bohatým fotografickým a ilustračním materiálem. Řada fotografií dosud nebyla zveřejněna.

Množství
Skladem

Cena: 70.00 Kč

Loading Aktualizuji košík…

Prostředí tance

Editoři: Daniela Stavělová, Jiří Traxler a Zdeněk Vejvoda
1. vyd., Praha: NIPOS, 2008, 352 s.+ DVD, brož.

Prostředí tance: hranice identity a jejich překračování.

Další popisVíce zde

Kniha, přeložená z anglického originálu Dancescape: Identities Borders and its Transgression, je výsledkem spolupráce několika autorů, kteří vyšli z předpokladu, že při vzniku a v rámci proměn tanečních typů hrálo vždy klíčovou roli prostředí, ve kterém taneční projev žil. Tanec se tak stal předmětem analýzy jak z hlediska jeho hudebně tanečních forem, tak i z hlediska jeho socio-kulturního kontextu.
V historické i antropologické perspektivě jsou zde např. řešeny otázky související se vznikem a proměnou některých historických tanečních typů jako čardáš, vrtěná, lendler, polka, sousedská, verbuňk, podšable, jde však především o to, vystihnout proces, kdy se tanec stává významným nositelem signálů o proměnách a fungování společnosti patřičného období či místa stejně tak jako zachytit situaci, kdy proměny společnosti naplňují konkrétní historické taneční formy novým obsahem.
Prostředí tance je tedy vymezeno a ohraničeno jako komunikační prostor, kde se zároveň utváří vědomí identity – sociální, lokální, skupinové, etnické, či národní. Jeho hranice jsou však pohyblivé podle toho, jakým způsobem je s tanečním symbolem manipulováno a jaké další kulturní a společenské, popřípadě ideologicko politické impulzy do tohoto prostředí vstupují a jsou jím anticipovány. 

Množství
Skladem

Cena: 150.00 Kč

Loading Aktualizuji košík…

Rytmická pohybová a taneční výchova mladšího žactva

Autor: Jiří Lössl
2.vyd., Praha: NIPOS-ARTAMA, 2012, 93 s., brož. 

Deset lekcí pro začínající pedagogy.

Další popisVíce zde

Kniha poskytuje metodické pokyny a zkušenosti z praxe taneční výchovy mladšího žactva, pomůže zejména začínajícím pedagogům správně utřídit a metodicky uspořádat rytmickou, pohybovou a taneční výuku dětí. Vcelku přináší takto koncipovaná metodická pomůcka moderní ověřené postupy a přístupy, které sledují harmonický rozvoj všech složek osobnosti dítěte a kromě užitku mu přinášejí i zážitky a prožitky, kompenzující jednostrannost školní výuky.
To vše v deseti lekcích, od září do června jednoho roku, doplněno zásobníčkem autorských veršů, metodickými poznámkami a instruktivními ilustracemi.
Jednotlivé lekce jsou rozděleny do pěti částí: začínají vstupním cvičením, následuje rytmická průprava, pohybová průprava, taneční průprava a závěrečná část. Délka jednotlivých částí je zcela na učiteli a měla by vždy vycházet z potřeby zaměřit se více či méně na některé téma.

Množství
Skladem

Cena: 90.00 Kč

Loading Aktualizuji košík…

Taneční tvorba pro děti a s dětmi

Autor: Ludmila Rellichová
2. vyd., Praha: NIPOS-ARTAMA, 2015, 67 s., váz.

Ukázky taneční tvorby jako výsledku výchovně vzdělávacího procesu.

Kniha se ve své 1. části zabývá významem taneční tvorby v procesu taneční výchovy, inspiračními zdroji této tvorby a metodikou rozvíjení tvořivých schopností dítěte v raném věku. Ve své 2. části přináší 22 ukázek taneční tvorby pro všechny věkové stupně. Vcelku je kniha významným přínosem pro tvořivou taneční výchovu.

Množství
Skladem

Cena: 80.00 Kč

Loading Aktualizuji košík…

Taneční výchova a kulturní kapitál

Sestavila: Zuzana Smugalová
Praha: NIPOS-ARTAMA, 2008, 85 s., brož. 

ZDARMA
Tato publikace už bohužel není k dispozici v tištěné podobě. 
Nicméně vám jí na vyžádání rádi zašleme v elektronické podobě.

Další popisVíce zde

Sympozium se konalo ve dnech 22. – 25. května 2008 v Kutné Hoře při příležitosti jubilejní XXV. celostátní přehlídky dětských skupin scénického tance. Sympozium bylo koncipováno do tří hlavních bloků: Dítě v současném světě, Vzdělávání tanečních pedagogů, Významy tvořivé taneční výchovy a doplněno bylo diskusními kluby. Byla zahájena komunikace mezi tanečně vzdělávacími institucemi a taneční veřejností z řad pedagogů, byly pojmenovány důležité jevy ať pozitivní či negativní a vytýčeny směry, kterými by se měl obor taneční výchovy v budoucnosti ubírat. Systematická taneční výchova má v naší zemi dlouholetou tradici i vynikající výsledky a stala se jednou z nezastupitelných složek harmonického rozvoje osobnosti dítěte.

Množství
Není skladem

Cena: 0.00 Kč

Taneční výchova pro předškolní děti

Autor: Lenka Švandová
3. vyd., Praha: NIPOS, 2015, 93 s., brož.

Příručka je metodikou výuky tance u předškolních dětí. Výuka je rozdělena do 10 měsíců, protože je vhodné vázat některé motivace k ročnímu období. Učivo každého měsíce však probíráme tak dlouho, až ho děti zažijí a pochopí. Podle věku a schopností dětí je tak možné obsah této příručky probírat rok, dva i více.

Množství
Skladem

Cena: 100.00 Kč

Loading Aktualizuji košík…

Vyprávění o tanci na jevišti

Autor: Jiřina Mlíkovská
1. vyd., Praha: NIPOS-ARTAMA, 2009, 71 s., váz.

Mezi českými autory, píšícími o tanci, má autorka významné postavení vycházející z jejího celoživotního zájmu o tanec ve všech jeho podobách.

Další popisVíce zde

Ve svých esejích osobitým způsobem kloubí subjektivní pohled s objektivním nadhledem podloženým celoživotními zkušenostmi a provázeným upřímným zájmem o tvůrčí práci jiných. Její svět tance se nedělí na amatéry a profesionály, ani na jednotlivé taneční techniky a školy. Neopomíjí ani tu část choreografické práce, která je inspirovaná lidovým tancem a lidovou kulturou, čímž kniha Jiřiny Mlíkovské zprostředkovává živý obraz tanečních událostí dávno minulých, nedávných a téměř současných a je především cenným příspěvkem ve způsobu myšlení o tanečním umění jako celku. 

Množství
Skladem

Cena: 100.00 Kč

Loading Aktualizuji košík…

 
Informace o ochraně osobních údajů na webu NIPOS