STÁTNÍ PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE

informace • konzultace • semináře • festivaly • publikace • periodika

Kontakt: NIPOS • P.O.Box 12 • Fügnerovo náměstí 1866/5 • 120 21 Praha 2
telefon: 221 507 900 • e-mail: nipos@nipos-mk.cz

English summaryAbout NIPOS


Zpět na úvodní stránku

2 Dramatická výchova

Cesta k přednesu aneb Průvodce pro pedagogy a mladé recitátory

Autor: Zámečníková Emilie
1. vyd., Praha: NIPOS, 2009, 143 s., brož.

Netradičně pojatá kniha o tom, jak inspirovat a vést děti a mladé lidi k literatuře prostředky přednesu.

Další popisVíce zde

Je určena všem, kdo pracují s dětmi a mládeží a věnují se dramatické výchově, literární výchově a možnostem interpretace krásné literatury – tedy:

 • učitelům literárně-dramatických oborů ZUŠ, 
 • učitelům českého jazyka a literatury na základních a středních školách, 
 • vedoucím dětských a mladých divadelních a recitačních souborů, 
 • vychovatelům školních družin, 
 • studentům vysokých škol pedagogického a uměleckého směru
 • a dalším zájemcům, kteří jsou přesvědčeni, že na cestě k četbě a krásné literatuře může přednes významně pomoci. 

Publikace obsahuje obsáhlý slovníček pojmů a bohatý seznam doporučené literatury.
Knihu napsala Ema Zámečníková, jedna z nejvýraznějších osobností současné dramatické výchovy a přednesu, lektorka mnoha dílen a seminářů a učitelka LDO ZUŠ Na Střezině v Hradci Králové, jejíž recitátoři a soubory vystupují pravidelně také na celostátních přehlídkách Dětská scéna a Wolkrův Prostějov. Text doprovázejí bohaté ilustrace Zuzany Vítkové.

Množství
Skladem

Cena: 140.00 Kč

Loading Aktualizuji košík…

Dětská tvořivá hra

Autor: Josef Mlejnek
3. vyd., Praha: NIPOS, 2011, 150 s., brož.

Populární publikace, která patří ke zlatému fondu české dramaticko-výchovné literatury.

Další popisVíce zde

Praktická příručka, shrnující zkušenosti dlouholetého učitele dramatické výchovy a vedoucího dětských a mladých divadelních souborů z Vysokého Mýta, který rozhodujícím způsobem ovlivnil podobu české moderní dramatické výchovy. Publikaci ocení učitelé všech stupňů a typů škol (MŠ, ZŠ, ZUŠ, SŠ…) a vedoucí dětských souborů a další, kteří pracují s dětmi a mládeží.
Stěžejní částí publikace je zásobník her, cvičení a námětů pro improvizace, doplněný výkladem o podstatě a inspiračních zdrojích dramatické výchovy a o její metodice. Součástí publikace jsou také kvalitní texty a dramatizace Josefa Mlejnka určené dětským souborům a materiály pro dětský přednes. 

Množství
Skladem

Cena: 40.00 Kč

Loading Aktualizuji košík…

Hra a divadlo

Autor: Nina Martínková

1. vyd., Praha: NIPOS, 2018, 152 s., ISBN 978-80-7068-325-5

Praktická publikace shrnující dlouholeté zkušenosti výrazné osobnosti české dramatické výchovy. 

Další popisVíce zde

Práce je zaměřena na osvojování si divadelních prvků a pojmů skrze hry. Čtenář tu najde konkrétní příklady lekcí, v niž lze rozvíjet schopnosti a dovednosti, které se uplatní jak v divadle, tak v životě, jako je kontakt a komunikace, vnímání prostoru a jeho zvládnutí, elementy pohybu, jako chůze, gesto, výraz, smyslové vnímání. Podstatné a inspirativní pro čtenáře – vedoucí dětských divadelních a recitačních souborů a učitele dramatické výchovy – je zejména to, jak autorka pracuje i se známými hrami a cvičeními, jak je řadí, jak je navzájem spojuje a rozvíjí, a to tak, že směřují nejen k osobnostnímu rozvoji hráčů, ale také k jejich divadelním kompetencím a k tvarování.

Množství
Skladem

Cena: 130.00 Kč

Loading Aktualizuji košík…

Hry pro šest smyslů

Autor: Hana Budínská
10. vyd., Praha: NIPOS, 2017, 109 s., volné listy

Kartotéka pro loutkáře i neloutkáře, kteří si umějí hrát s dětmi.

Další popisVíce zde

Nová reedice stále žádané příručky, která patří k nejoblíbenějším metodikám mezi těmi, kdo učí dramatickou výchovu nebo využívají některých jejích postupů při práci s předškolními i školními dětmi, i pro ty, kdo vedou dětské divadelní a loutkářské soubory. Hry a cvičení s různými variantami a možnosti různých motivací jsou uváděny přehledně na kartotéčních lístcích a jsou uspořádány do těchto okruhů:

 • Pozornost, paměť a představivost, 
 • Rytmus, 
 • Jevištní řeč, 
 • Fantazie a tvořivost, 
 • Hry a etudy, 
 • Hry s loutkou. 

Cennou součástí kartotéky jsou úvodní Metodické poznámky k práci s kartotékou s odkazy na další literaturu.

Množství
Skladem

Cena: 50.00 Kč

Loading Aktualizuji košík…

Metodika dramatické výchovy

Autor: Eva Machková
13. vyd., Praha: NIPOS, 2015, 156 s., brož.

Zásobník dramatických her a improvizací.

Další popisVíce zde

Základní příručka pro učitele dramatické výchovy na všech typech a stupních škol, pro vychovatele a vedoucí dětských divadelních, loutkářských a recitačních kolektivů. Obsahuje zásobník dramatických her, cvičení a improvizací, doplněný obsáhlou statí o dramatické výchově, její metodice a historii.

Množství
Skladem

Cena: 40.00 Kč

Loading Aktualizuji košík…

MLUVNÍ VÝCHOVA DĚTÍ

Autor: Šárka Štembergová Kratochvílová
1. vyd., Praha: NIPOS, 2016

Publikace Mluvní výchova dětí obsahuje dvě práce Šárky Štembergové. 

Další popisVíce zde

První část – Metodika mluvní výchovy dětí – vyšla naposledy v roce 1994 a je dnes už zcela rozebrána. Je to dodnes oceňovaná příručka zdaleka nejen pro ty, kteří učí dramatickou výchovu nebo vedou divadelní soubory. V novém vydání vychází tato práce zrevidovaná a doplněná o další text Šárky Štembergové, dnes už obtížně dostupný metodický materiál Výrazová hlediska mluveného projevu.

Publikace Mluvní výchova dětí shrnuje mnohaleté zkušenosti špičkové odbornice v tomto oboru. Je zaměřena na práci s dětmi všech věkových stupňů od sedmi let až po dospívající.

Z obsahu: Rytmické cítění a držení těla. Měkký hlasový začátek. Dialog. Rytmičnost a melodičnost řeči. Prodloužený výdech a základy dechové opory. Rezonance na přední opoře. Tempo a rytmičnost řeči a zřetelné vyslovování. Vnitřní hmatový sebecit a rozeznívání hlasu. Prostorový cit a pocit partnerství. Dynamický cit. Významový přízvuk. Melodická modulace. Jak by měl vypadat kondiční trénink. Zvláštnosti mluvy při hře s loutkou. Estetická stránka řeči.

Množství
Skladem

Cena: 70.00 Kč

Loading Aktualizuji košík…

Rozvoj osobnosti dramatickou hrou

Autor: Brian Way
2., revidované a aktualizované vydání, Praha: Sdružení pro tvořivou dramatiku a NIPOS 2014, 232 s., brož.

Základní publikace o dramatické výchově, která patří ke „zlatému fondu“ literatury o tomto oboru.

Další popisVíce zde

Brian Way je jednou z nejvýznamnějších a nejrespektovanějších osobností dramatické výchovy, která zásadním způsobem ovlivnila její podobu a směřování. Kniha obsahuje jak teoretické a metodické kapitoly, tak konkrétní návrhy na praktické činnosti. Je určena všem, kteří pracují s dětmi a mládeží – učitele základních a středních škol, základních uměleckých škol, vedoucí dětských divadelních souborů, vychovatele družin a školních klubů, studenty a další zájemce. Překlad, který pořídila Eva Machková, je pro toto vydání zrevidován, aktualizován a doplněn o doslov, který českého čtenáře seznamuje nejen s Brianem Wayem a jeho koncepcí dramatické výchovy, ale také se vztahy mezi britskou a českou dramatickou výchovou.

Množství
Skladem

Cena: 100.00 Kč

Loading Aktualizuji košík…

Tygr v oku aneb o tvorbě inscenace s dětmi a mládeží

Autor: Alena Palarčíková
2. upr. vyd., Praha: NIPOS, 2011, 133 s. 

Práce jedné z nejvýraznějších osobností české dramatické výchovy, učitelky literárně dramatického oboru ZUŠ Žerotín v Olomouci a vedoucí dětských a středoškolských souborů, jejichž vystoupení patřila k nejzajímavějším na celostátních přehlídkách a dílnách v 80. a 90. letech.

Další popisVíce zde

V převážně prakticky zaměřené knize se autorka věnuje specifice tvorby inscenace s dětmi a mládeží, popisuje a analyzuje jednotlivé fáze inscenačního procesu od volby tématu přes analýzu předlohy, tvorbu dramaturgicko-režijní koncepce až k tvarování a veřejnému vystupování. Své zkušenosti ilustruje popisy inscenační práce na čtyřech různých jevištních tvarech pro různé věkové stupně: Princeznička na bále, Tonka a Zuzka, Četl jsem Tracyho tygra a Jarní probuzení. Publikace obsahuje rovněž scénáře tří inscenací, množství fotografií a doporučenou literaturu. 

Množství
Skladem

Cena: 50.00 Kč

Loading Aktualizuji košík…

Úvod do studia dramatické výchovy

Autorka: Eva Machková

NIPOS 2018; ISBN 978-80-7068-317-0, 160 str.

Nové, aktualizované vydání přehledné knihy o dramatické výchově, její teorii, didaktice a historii podrobně, ale přitom přístupnou formou seznamuje se všemi základními typy a směry dramatickovýchovné práce. 

Další popisVíce zde

Publikace, která navazuje na předchozí práce Evy Machkové, ale zohledňuje i nejnovější vývoj oboru, obsahuje mj. tyto kapitoly: Osobnost učitele dramatické výchovy. Formy dramatické výchovy. Dramacentra. Galerie, muzea, knihovny a divadla. Participační divadlo – divadlo ve výchově a vzdělávání. Učivo dramatické výchovy neboli její obsah. Plánování v dramatické výchově. Volba námětů a předloh. Metody. Systémy průpravných her a cvičení. Improvizace příběhu. Školní drama neboli drama ve vzdělávání. Techniky strukturování. Styl a vedení. Dětské a studentské divadlo. Z teorie a historie dramatické výchovy. Kniha je určena pedagogům všech typů škol, vedoucím dětských a mladých divadelních, loutkářských a recitačních souborů a studentům dramatické výchovy na středních odborných (SPgŠ, VOŠ) a vysokých školách.

Množství
Skladem

Cena: 70.00 Kč

Loading Aktualizuji košík…

 
Informace o ochraně osobních údajů na webu NIPOS